Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO):

1. Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest kazauto.pl sp.o.o. , NIP: 9552342499, ul. Gdańska 16b, 70-661 Szczecin;

    2. Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane będą w celu:

    2.1 zawarcia i realizacji umowy, tj. świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);

    2.2 wypełnienia prawnie ciążących na administratorze obowiązków (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

    2.3 dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);

    2.4 archiwizacji , prowadzenia statystyk i analiz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

3. Podstawą prawną przetwarzania danych Zleceniodawcy będzie:

    3.1 udzielona zgoda – przy czym podpis na pierwszej stronie niniejszej umowy oznacza udzielenie zgody na przetwarzanie danych

    3.2 konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

    3.3 konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze

    3.4 konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

4. Odbiorcą danych mogą być następujące podmioty:

    4.1 podmiotom współpracującym z administratorem i jego kontrahentom;

    4.2 ubezpieczycielom w zakresie roszczeń odszkodowawczych przysługujących administratorowi, Zleceniodawcy;

    4.3 podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie

    4.4 kancelariom prawnym, którym administrator zlecił prowadzenie postępowania w sprawie

    4.5 innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przechowywane i jest uzależniony m. in. od:

    5.1 przepisów prawa, obligujących administratora do przetwarzania danych (np. przepisy ustawy o rachunkowości)

    5.2 okresu przez jaki są świadczone usługi na rzecz Zleceniodawcy;

    5.3 okresu niezbędnego do obrony interesów administratora;

6. Zleceniodawcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych w celu ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Zleceniodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych oznaczać będzie brak możliwości jej zawarcia.